Kasutustingimused

1.         Mõisted ja üldsätted

1.1.      Bildly kasutamisel kasutatakse allpool toodud mõisteid järgnevas tähenduses:

1.1.1.   Bildly – Teenusepakkuja poolt hallatav veebikeskkond ja projektihaldussüsteem aadressil bildly.eu, sh kõik selle võimalikud domeenid ja aladomeenid, mille kaudu Teenusepakkuja osutab Kasutajatele Teenust;

1.1.2.   Teenusepakkuja – Bildly OÜ, registrikood 16581720, aadress Turu tn 2a, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond 80010, e-post: hello@bildly.eu;

1.1.3.   Kasutaja – füüsilisest või juriidilisest isikust Bildly kasutaja;

1.1.4.   Isikuandmed – Teenuse osutamise ja kasutamise käigus Kasutaja kohta tekkivad ja/või Kasutaja sisestatud füüsilist isikut identifitseerivad või identifitseerida võivad andmed;

1.1.5.   Kasutusandmed – Teenuse osutamise ja kasutamise käigus Kasutaja kohta tekkivad ja Kasutaja avaldatud kõik andmed, mis võivad, kuid ei pruugi otseselt seotud olla tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga;

1.1.6.   Teenus – Bildly poolt opereeritav ja hallatav veebipõhine teenusplatvorm ehitus- ja muude projektide, informatsiooni jms vahendamiseks ja arhiveerimiseks;

1.1.7.   Kasutustingimused – Teenusepakkuja poolt kehtestatud kasutustingimused nende igakordses redaktsioonis, mis kehtivad Bildly kasutamisel ning osapoolte vahelises suhtluses;

1.1.8.   Leping – Teenusepakkuja ja Kasutaja vaheline kokkulepe Teenuste kasutamiseks, sh on Lepingu osaks ka Kasutustingimused ja Teenusepakkuja poolt kehtestatud või kehtestada võivad muud dokumendid (hinnakiri, andmete töötlemise kord jms);

1.1.9.   Sisu – Teenusepakkuja ja/või Kasutaja poolt Bildlys avaldatud, sisestatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud info ja teave;

1.1.10. Tarkvara – tarkvara, mida kasutatakse Bildlys Teenuse osutamiseks, samuti Bildlys Sisu Kasutajale kättesaadavaks tegemiseks ning paljudeks teisteks Bildly toimimiseks vajalikeks toiminguteks;

1.1.11. Andmebaas – Teenusepakkuja poolt Bildlys ja/või Bildly vahendusel hallatav andmebaas, mis sisaldab infot Sisu ja muude Isiku- ja Kasutajaandmete kohta.

1.2.      Kasutustingimustes defineeritud mõisted ainsuses või mitmuses, lähtudes Kasutustingimuste ja Lepingu sisust, omavad sama tähendust.

1.3. Kasutustingimused on koostatud eesti- ja inglise keeles. Versioonide lahknevuse korral prevaleerivad eestikeelsed Kasutustingimused.

2.         Bildly kasutamine

2.1.      Bildly kaudu pakub Teenusepakkuja Kasutajatele Teenust. Teenus on Kasutajatele kättesaadav kasutajaliidese kaudu, mille kaudu võimaldatakse Kasutajale ligipääs Teenusele ulatuses, milles talle õigused on antud.

2.2.      Bildly kasutamiseks peab Kasutaja tegema endale kasutajakonto. Kasutajakonto tegemisega ja Kasutustingimuste nõustumisega loetakse Teenusepakkuja ja Kasutaja vaheline Leping sõlmituks.

2.3.      Bildly kasutamisel on Kasutajate peamised kohustused järgmised:

2.3.1.   enne Bildly kasutamist kohustub Kasutaja põhjalikult tutvuma Kasutustingimustega ning neist Bildly kasutamisel kinni pidama;

2.3.2.   Kasutaja tagab, et Bildlys avalikustatud ja sisestatud Sisu on täpne, õige, täielik ja asja- ning ajakohased;

2.3.3.   juhul kui Bildly kasutamiseks on vajalik salasõna või muu identifitseerimistunnus, kohustub Kasutaja hoidma Bildly kasutamiseks vajalikud koodid ja salasõnad ning kasutustunnused salajas ning sellisel viisil, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Kasutaja on volitanud kolmandat isikut kasutama oma salasõna Bildly kasutamiseks. Sellisel juhul vastutab Kasutaja kolmanda isiku eest Teenuse kasutamisel;

2.3.4.   Kasutaja teavitab Teenusepakkujat koheselt oma salasõna ja/või muude Bildly kasutamiseks vajalike andmete kadumisest või sattumisest volitamata kolmandate isikute kätte, saates Teenusepakkuja e-posti aadressile hello@bildly.eu sellekohase meili;

2.3.5.   Bildly kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Bildly kaudu Teenuste osutamist Kasutajatele;

2.3.6.   Kasutaja kohustub avaldama Bildlys üksnes Bildly eesmärgi ja kontseptsiooniga kooskõlas olevat Sisu. Kasutaja kohustub Bildlys mitte avaldama Sisu, mis on illegaalne või vastuolus ühiskonnas aktsepteeritud moraalinormidega ja/või mis viitab ja/või muul viisil reklaamib ja/või võib viia tegevuseni, mis on illegaalne ja/või vastuolus ühiskonnas aktsepteeritud moraalinormidega;

2.3.7.   Kasutaja poolt Bildlys sisestatud ja/või avalikustatud Sisu ei tohi sisaldada viirusi või muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Bildly normaalset kasutamist ja/või mis võivad Bildly kasutamise tulemusena salvestuda teiste Kasutajate arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida Bildly normaalset funktsioneerimist.

2.4.      Teenusepakkujal on õigus arendada ja uuendada Bildlyt, sh arendada ka Bildly toimimiseks vajalikku Tarkvara, selleks et pakkuda Kasutajatele parimat teenust. Kasutustingimustega nõustumisega ja Bildly kasutamisega Kasutaja kinnitab, et Bildly kaudu kättesaadava Teenuste iseloom ja vorm võivad aeg-ajalt muutuda ning Kasutaja ei oma sellest tulenevalt Teenusepakkuja vastu mingeid nõudmisi ega pretensioone.

2.5.      Bildlyt ei või kasutada õigusrikkumiste toimepanemiseks ega ka õigusrikkumistele üleskutsumiseks. Bildlysse sisestatav ja/või Bildlys avalikustatav Sisu ei tohi olla vastuolus Kasutustingimuste ega õigusaktidega, sh on Kasutajal keelatud kasutada kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid, äriühingute ja teenusepakkujate nimesid jms sellisel kujul, mis tõenäoliselt või kavatsetult loovad temast mulje kui selliste märkide, nimede või logode seaduslikust omanikust või õigustatud valdajast, kui ta seda tegelikult ei ole. Teenusepakkujal on õigus nõuda Kasutajalt Bildlysse sisestatud ja seal avalikustatud Sisu muutmist ja/või eemaldamist, kui see on vastuolus Kasutustingimustega ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Kui Kasutaja ei tee vastavalt Teenusepakkuja nõudmistele avaldatud Sisusse parandusi, on Teenusepakkujal õigus vastav Sisu Bildlyst eemaldada. Kasutajad ei oma sellest tulenevalt Teenusepakkuja vastu mingeid nõudmisi ega pretensioone.

2.6.      Bildly kasutamisel võib Kasutajale olla kättesaadav Sisu, mis on ebaõige, sündsusetu, solvav või vaieldav. Kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta nõustub sellega ja ei oma eeltoodust tulenevalt Teenusepakkuja vastu mingeid nõudmisi ega pretensioone.

2.7.      Bildly kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Bildlysse automaatseid päringuid mistahes eesmärgil, sh on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete seadmete kasutamine; samuti viia läbi või üritada läbi viia mistahes tegevusi, mille eesmärgiks on taandada Tarkvara aluseks olev lähtekood arusaadavale ning loetavale kujule.

2.8.      Kasutajal on keelatud Bildlyt ja Tarkvara kopeerida, paljundada, dekompileerida, osadeks võtta, luua tuletatuid töid, turustada, jagada jms ärilisel eesmärgil kasutada, mis väljub Bildly Kasutustingimustega hõlmatud eesmärgipärasest kasutusviisist,

2.9.      Kasutajal on keelatud hankida ligipääs Tarkvarale või selle lähtekoodile eesmärgiga luua konkureeriv teenus.

2.10.    Teenusepakkuja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida Kasutajad Bildlys sisestavad ja avalikustavad, edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad ega muul viisil otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid.

2.11.    Mitte mingil juhul ei ole Teenusepakkuja Bildlys Kasutajate vahel sõlmitavate ja sõlmitud tehingute osapooleks.

3.         Hind

3.1.      Kasutaja kohustub tasuma Teenuse eest vastavalt Teenusepakkuja poolt kehtestatud hindadele, mis on kättesaadavad bildly.ee/hinnad. Tasu makstakse kasutusperioodi kohta ette ning see pole tagastatav ega sõltu Teenuse kasutamise tegelikust mahust ega ulatusest.

3.2.      Tasu maksmise kohustuse rikkumise korral on Teenusepakkujal õigus nõuda Kasutajalt viivist kolmekordses seadusjärgses määras iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni võlgnevuse tasumiseni.

3.3.      Juhul, kui Kasutaja rikub Tasu maksmise kohustust selliselt, et tasumise tähtaega ületatakse üle kahe (2) nädala, siis on Teenusepakkujal täiendavalt õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Teenusele ja/või ühepoolselt Leping lõpetada.

4.         Intellektuaalse omandi õigused

4.1.      Bildly, Teenus, Tarkvara ja Bildlys sisalduda võiv Andmebaas ja nende mistahes komponendid (sh kuid mitte ainult Teenusepakkuja ärinimi, kaubamärgid, ärisaladus, patendid, domeeninimi) on ja võivad olla kaitstud intellektuaalse omandiga, mis kuuluvad Teenusepakkujale, tema litsentsiandjale või kolmandatele isikutele (edaspidi Intellektuaalne omand).

4.2.      Kõik õigused Bildlys sisalduvale Andmebaasile kuuluvad Teenusepakkujale. Kasutajal ei ole õigust teha Andmebaasist muid väljavõtteid, koopiaid või seda muul viisil kasutada, samuti Andmebaasi ja/või Bildlyt kahjustada või selle tööd häirida. Kasutajal ei teki Andmebaasi mistahes viisil (mh Teenuse kasutamisel) kasutamisel autoriõigusi Andmebaasi ja Bildly käigus hoidmiseks vajalikule Tarkvarale.

4.3.      Kasutaja kohustub kasutama Andmebaasi (i) üksnes Kasutustingimustes sätestatud ulatuses; (ii) mitte tegema mistahes väljavõtteid ja/või koopiaid Andmebaasist ja/või selle olulisest osast; ning (iii) mitte taaskasutama ega laenutama Andmebaasi või selle olulist osa mistahes muul eesmärgil ega tegema Andmebaasi või selle olulist osa üldsusele kättesaadavaks vastuolus käesolevas Kasutustingimustes ja Lepingus sätestatuga;

4.4.      Teenusepakkuja annab Kasutajale tasuta ülemaailmse lihtlitsentsi Intellektuaalse omandi kasutamiseks Bildlyi ja Teenuste kasutamise ajaks selleks tavapärasel otstarbel mitteärilisel eesmärgil kooskõlas Kasutustingimustega. Litsentsi alusel ei ole Kasutajal mistahes juhul õigust anda all-litsentse ega luua Intellektuaalse omandi põhjal tuletatud intellektuaalse omandi objekte ilma Teenusepakkuja selgesõnalise eelneva kirjaliku loata. Kasutajal ei ole ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Bildlyi ja selle mistahes koostisosi (sh Andmebaasi) mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada ega töödelda, mis väljub tavapärase kasutamise piiridest. Litsents ei piira Kasutajale seadus(t)est tulenevat õigust kasutada Intellektuaalset omandit vaba kasutuse (fair use) reeglite alusel.

4.5.      Kasutaja kinnitab Bildlyi kasutamisele asumisega, et on teadlik Teenusepakkuja autoriõigustest ja autoriõigustega kaasnevatest õigustest (sh andmebaasi tegija õigustest) ning et ta ei riku Teenusepakkuja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel rikkuda Teenusepakkuja vastavaid õigusi.

4.6.      Kasutaja on teadlik, et Teenusepakkuja ei vastuta Sisu õigsuse eest ning Teenusepakkujale ei kuulu ka Kasutajate poolt lisatud Sisu autoriõigused. Kasutajad on teadlikud, et Sisu lisamisega Bildlysse ei loovutata sellega Sisu osas eksisteerivaid autoriõigusi ei Teenusepakkujale ega ka teistele kasutajatele ega ka vastupidi.

5.         Kasutaja Isikuandmete ja Kasutajaandmete kaitse ja töötlemine

5.1.      Isiku- ja Kasutusandmete (edaspidi ka Andmed) vastutav töötleja on Teenusepakkuja.

5.2.      Andmete töötlemine on igasugune Kasutaja andmetega tehtav toiming (sh kuid mitte ainult Kasutaja Andmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine jne). Teenusepakkuja tagab Andmete töötlemise seaduslikkuse. Teenusepakkuja töötleb andmeid ise ning teeb need teatud Kasutustingimustes sätestatud juhtudel kättesaadavaks ning edastab ka kolmandatele isikutele.

5.3.      Andmed saab Teenusepakkuja tulenevalt Teenuse osutamisest ja Kasutaja poolt Bildly vahendusel Teenuse tarbimisest. Teenusepakkuja töötleb järgmiseid Isikuandmete kategooriaid:

5.3.1.   Kasutaja tuvastamist võimaldavad andmed, sh kuid mitte ainult ees- ja perekonnanimi, profiilipilt, parool;

5.3.2.   Kontaktandmed – e-mail, telefon;

5.3.3.   Teenusega seotud andmed (sh Kasutajate poolt sisestatud Sisu);

5.3.4.   Andmed Kasutaja maksekäitumise- ja krediidivõimelisuse kohta;

5.3.5.   Kommunikatsiooniandmed – nt andmed, mis kogutakse siis, kui Kasutaja suhtleb Teenusepakkujaga e-posti või teiste suhtlusmehhanismide kaudu.

5.4.      Teenusepakkuja töötleb Isikuandmeid alljärgnevaid põhimõtteid järgides:

5.4.1.   Andmeid töödeldakse kooskõlas Kasutustingimuste, asjakohaste õigusaktidega ning ka muudes Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel sõlmitud Lepingus sätestatud tingimustel;

5.4.2.   Teenusepakkuja kogub ja töötleb Isikuandmeid üksnes Kasutustingimustes nimetatud eesmärkidel;

5.4.3.   Teenusepakkuja kogume Isikuandmeid, mis on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel töötlemiseks ja õiged ja ajakohased;

5.4.4.   Teenusepakkuja säilitab Isikuandmeid üksnes nii kaua kui Kasutustingimustes sätestatud eesmärkidel tarvis;

5.4.5.   Teenusepakkuja kohaldab asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada Isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

5.5.      Teenusepakkuja töötleb Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.5.1.   Lepingu täitmiseks (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (b)) osutamaks Kasutajale Teenust vastavalt Lepingule, sh ka Lepingu sõlmimise eesmärgil;

5.5.2.   õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

5.5.3.   nõusoleku alusel turunduslikel eesmärkidel (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (a)) – saatmaks klientidele meie ettevõtte toodetest ja teenustest turundusliku sisuga e-kirju;

5.5.4.   õigustatud huvi alusel, sh analüütilised eesmärgid (Andmekaitse üldmääruse art 6 (1) (f)) – saamaks paremini aru Kasutajate eelistustest ning ootustest. Teenusepakkuja ei analüüsi Kasutaja isiklikke eelistusi.

5.6.      Teenusepakkuja ei töötle Isikuandmeid profileerimise või muu automatiseeritud otsustamise eesmärgil.

5.7.      Isikuandmete töötlemisel võib Teenusepakkuja edastada isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

5.7.1.   avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele Teenusepakkuja on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;

5.7.2.   audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;

5.7.3.   nõuete loovutamisel võlgade sissenõudjad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid (sh täitur ja saneerija);

5.7.4.   serverimajutajad/pilveteenuse pakkujad, kes majutavad Teenusepakkuja andmeid servereitesse/pilve;

5.7.5.   suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Teie ja ettevõtte vahelist suhtlust;

5.7.6.   muud ettevõtte teenuste osutamisega seotud osapooled (nt makseteenusepakkujad);

5.8.      Kasutustingimuste p-s 5.7 viidatud koostööpartnerid võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool, kuid Teenusepakkuja veendub, et serverid/pilveteenused, kus partnerid isikuandmeid hoiavad asuvad igal juhul Euroopa Majanduspiirkonnas.

5.9.      Isikuandmete edastamisel kolmandatele isikutele, rakendab Teenusepakkuja järgmisi turvameetmeid:

5.9.1.   Kolmanda isikuga sõlmitakse isikuandmete töötlemise lepingu;

5.9.2.   Teenusepakkuja veendub, et selline kolmas isik võtab endale kohustuse rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid tagamaks isikuandmete kaitse vastavalt Kasutustingimustele ning asjakohastele õigusaktidele;

5.9.3.   Teenusepakkuja veendub, et Isikuandmeid ei edastata riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei ole tunnustanud kui riike, kus on piisav andmekaitse tase;

5.10.    Teenusepakkuja ei pea Kasutustingimuste p-s 5.9 viidatud turvameetmeid rakendama juhul, kui jagab Isikuandmeid avaliku võimu kandjatele, kellele Teenusepakkuja on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud Isikuandmeid väljastama.

5.11.    Isikuandmete säilitamisel lähtub Teenusepakkuja järgmistest põhimõtetest:

5.11.1. Teenusepakkuja ei töötle ega säilita Isikuandmeid kauem kui vajalik.

5.11.2. Isikuandmete säilitamise periood võib põhineda Lepingul, Teenusepakkuja õigustatud huvil või ka näiteks kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, rahapesu vastased õigusaktid või näiteks kohustuse täitmisega seotud aegumistähtajad). 

5.11.3. Üldjuhul säilitab Teenusepakkuja Isikuandmeid järgmiste perioodide vältel:

  • Tehinguandmed – 13 aastat pärast lepingu lõpetamist. [nõuete aegumine + mõistlik aeg olenevalt teenusest]

5.11.4. Ülaltoodud perioodide möödumisel Isikuandmed kustutatakse.

5.11.5. Teenusepakkuja hoiab Isikuandmeid serverites/pilves, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.

5.12.    Andmete töötlemisel nõusoleku alusel lähtub Teenusepakkuja järgmistest põhimõtetest:

5.12.1. Teenusepakkuja ei töötle Isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, kui Kasutaja ei ole selleks andnud eelnevalt oma nõusolekut või kui Kasutaja on selle tagasi võtnud;

5.12.2. Juhul kui Teenusepakkuja soovib töödelda Isikuandmeid mistahes uuel eesmärgil, mis vajab nõusolekut, siis ei töötle Teenusepakkuja Isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui on saanud Kasutajalt selleks vastava nõusoleku;

5.12.3. Kasutaja saab nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kuid nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

5.13.    Seoses Isikuandmete töötlemisega, on Kasutajatel järgmised õigused:

5.13.1. Õigus teabele – Kasutajal on õigus saada Kasutustingimustes sätestatud teavet. Kasutustingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav bildly.eu 

5.13.2. Õigus andmetega tutvuda – Kasutajal on õigus nõuda, et Teenusepakkuja annaks talle koopia Isikuandmetest, mida Teenusepakkuja töötleb (kasutaja enda esitatud andmed);

5.13.3. Õigus andmete parandamisele – Kasutajal on õigus nõuda, et me parandaks Isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud;

5.13.4. Õigus andmete kustutamisele – Kasutajal on õigus nõuda, et Teenusepakkuja kustutaks Isikuandmed, välja arvatud juhul, kui Teenusepakkuja on asjakohaste õigusaktide või Lepingu alusel kohustatud Isikuandmeid edasi töötlema, või kui Teenusepakkujal on Isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt ülaltoodule kustutab Teenusepakkuja Isikuandmed nii pea, kui Teenusepakkujal pole enam isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust;

5.13.5. Õigus andmete töötlemise piiramisele – Kasutajal on õigus nõuda, et Teenusepakkuja piiraks isikuandmete töötlemist, kui Isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui Isikuandmete töötlemine on õigusvastane;

5.13.6. Õigus andmete ülekandmisele – Kasutajal on õigus nõuda, et Teenusepakkuja annaks Kasutajale või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Kasutaja poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia isikuandmetest, mille Kasutaja ise on Teenusepakkujale esitanud ning mida töödeldakse Kasutaja nõusoleku või Lepingu alusel;

5.13.7. Õigus esitada vastuväiteid – Kasutajal on õigus esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, kui leiab, et Teenusepakkujal puudub Isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb Kasutaja nõusolekul, võib Kasutaja alati oma nõusoleku tagasi võtta;

5.13.8. Õigus esitada kaebus – Kasutajal on õigus esitada oma Isikuandmete töötlemise osas kaebus;

5.14.    Kasutaja saab p-s 5.12 viidatud õigusi kasutada, saates vastavasisulise kirja punktis 5.14 toodud juhistele tuginedes. Teenusepakkuja annab endast parima, et vastata Kasutaja taotlusele ühe kuu jooksul Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel. Juhul, kui see pole Teenusepakkujale esitatud taotluste arvu ja keerukust arvestades võimalik, siis on Teenusepakkujal Andmekaitse Üldmääruse art 12 (3) alusel õigus vastata ka hiljemalt kahe kuu jooksul.

5.15.    Kui Kasutajal on seoses Isikuandmete töötlemisega seonduvaid päringuid, taotlusi, kaebusi, saab need edastada aadressil hello@bildly.eu . Isikuandmete töötlemisega seonduvad kaebused on võimalik esitada ka Andmekaitse Inspektsioonile.

5.16.    Teenusepakkuja võib aeg-ajalt käesolevaid andmete töötlemise tingimusi muuta. Nende uuendamisel teavitatakse Kasutajaid kodulehe bildly.eu vahendusel. Juhul, kui uued Kasutustingimused viitavad isikuandmete töötlemisele sellisel uuel eesmärgil, mis vajab Kasutaja nõusolekut, siis ei töötle Teenusepakkuja Kasutaja Isikuandmeid sellisel uuel eesmärgil enne, kui on saanud Isikuandmete selliseks töötlemiseks nõusoleku.

5.17.    Kõikide Isikuandmete puhul, mis sisaldub Kasutaja poolt sisestatud Sisus, on vastutavaks töötlejaks Kasutaja, st Kasutaja ise otsustab, kas ja mis ulatuses ta Isikuandmeid töötleb ja mis eesmärkidel Kasutaja andmeid töötleb. Sisus olevate Isikuandmete puhul on Teenusepakkuja Kasutaja volitatud töötlejaks ning selliste Isikuandmete puhul töötleb Teenusepakkuja neid üksnes Kasutajale Teenuse osutamise eesmärgil, v.a kui töötlemise kohustus tuleneb seadusest.

6.         Bildly ja Teenuse osutamise piirangud. Vastutus

6.1.      Teenusepakkuja võimaldab Kasutajal Bildlyt kasutada „nii nagu on“ põhimõttel. Teenusepakkuja ei anna Kasutajale mistahes lubadusi, mida ei ole väljendatud Kasutustingimustes. Näiteks ei anna Teenusepakkuja lubadusi Bildly ja Teenuse kaudu kättesaadavate konkreetsete funktsioonide, funktsionaalsuse, Bildly ega Teenuse töökindluse, saadavaloleku ega Kasutaja vajadustele vastamise kohta.

6.2.      Mistahes juhul ei vastuta Teenusepakkuja Bildly kasutamise ning selle kaudu Sisu avalikustamise ning sisestamise eest, sh Bildlys oleva Sisu seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ega õigusaktidest tulenevate kohustuste või heade tavade järgimise eest. Teenusepakkuja ei vastuta Bildly kaudu pakutavate teenuste ega Kasutajate vahel sõlmitavate lepingute kvaliteedi ega täitmise eest.

6.3.      Niivõrd kuivõrd see on seadusega lubatud, välistab Teenusepakkuja mistahes garantiid ja lubadused, mis tulenevad kohaldatavast õigusest.

6.4.      Teenusepakkujal on õigus katkestada (püsivalt või ajutiselt) juurdepääs Bildlyle või peatada Teenuse osutamine omal äranägemisel, kui see on vajalik Bildlys hooldustööde teostamiseks, teatades sellest Kasutajatele Bildly vahendusel mõistliku aja ette. Kriitiliste vigade, häirete või tõrgete korral, mis võivad oluliselt kahjustada Bildly või Teenuse toimimist, võib Teenusepakkuja teha muudatusi ja hooldustöid ilma ette teatamata, esitades pärast vajadusel selgitused vigade, häirete ja/või tõrgete kõrvaldamise kohta.

6.5.      Niivõrd kuivõrd see on seadusega lubatud, ei kuulu alljärgnevad juhud Teenusepakkuja vastutusalasse:

6.5.1.   kui Bildly ei toimi mõnes veebisirvijas;

6.5.2.   kui Bildly või Teenus ei toimi ja/või ei ühildu Kasutaja poolt kasutatava riist- ja/või tarkvaraga (sh kuid mitte ainult arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon, nutitelefon, operatsioonisüsteem jne);

6.5.3.   Kasutaja poolt sisestatud Sisu täpsuse, õigsuse, täielikkuse ega asjakohasuse eest;

6.5.4.   Kasutaja poolt sisestatud Sisu tagasivõtmise eest;

6.5.5.   Kasutajate vahel tekkinud vaidluste lahendamise eest;

6.5.6.   Kasutajatel vajalike esindusõiguste ja lubade olemasolu eest Sisu sisestamisel;

6.5.7.   Kasutajate poolt Bildly vahendusel saadud info edastamise eest kolmandale isikule, sh isikule, kes ei ole Teenusepakkujaga Lepingut sõlminud ega kasuta muul viisil Bildlyt;

6.5.8.   vääramatu jõu ja muude Teenusepakkujast mitteolenevate vigade või häirete eest, mis takistavad Kasutajal Bildly ja/või Teenuse kasutamist;

6.5.9.   kui Kasutaja internetiteenuse pakkuja ei võimalda Kasutajale ligipääsu Bildlyle;

6.5.10. Kasutaja Isiku- ja Kasutajaandmete töötlemise eest kolmandate isikute poolt;

6.5.11. Kasutaja kasutajakonto salasõna kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte sattumise või kolmandate isikute poolt kasutamisega Kasutajatele tekitatud kahju eest.

6.6.      Eelpool loetletud Teenusepakkuja vastutuse piirangud ei välista Kasutajale kohaldatavast õigusest tulenevaid imperatiivseid õigusi, millest ei ole võimalik pooltevahelise kokkuleppega kõrvale kalduda.

6.7.      Kui Teenusepakkuja saab teada Bildly vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, on tal õigus selle kõrvaldamiseks või sellele juurdepääsu tõkestamiseks ja muude meetmete tarvitusele võtmiseks, mis on suunatud õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.

6.8.      Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt eemaldada Bildlyst kogu Sisu, mis ei ole kooskõlas kehtivate õigus- ja moraalinormidega või mis võivad viia inimõiguste rikkumiseni viivate tegevusteni (sh kuid mitte ainult prostitutsioon, inimkaubandus, orjastamine jne). Samuti on Teenusepakkujal õigus ühepoolselt kustutada nn libakontod, st kontod, kus ühel ja samal Kasutajal on mitu kontot.

6.9.      Teenusepakkuja vastutab Kasutaja ees üksnes juhul, kui ta rikub Kasutustingimusi süüliselt või raskest hooletust tulenevalt.

6.10.    Mistahes juhul ei vastuta Teenusepakkuja saamata jäänud tulu, puhtmajandusliku kahju ega mittevaralise kahju tekitamise eest, samuti muude kaudsete, erilaadsete, tegevuse tulemusest johtuvate, hoiatava või karistava iseloomuga kahjude eest.

7.         Kasutustingimuste kehtivus ja muutmine

7.1.      Kasutustingimused on kättesaadavad Bildlys. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles, kuid arusaadavuse huvides on Kasutustingimused kättesaadavaks tehtud ka teistes keeltes. Kui eestikeelse ja muukeelse tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest verstioonist.

7.2.      Bildly kasutama asudes nõustub Kasutaja käesolevate Kasutustingimustega. Kasutustingimustega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust Bildlyi kasutada.

7.3.      Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja järgmist:

7.3.1.   Kasutaja on täielikult teovõimeline isik (sh vanem kui 18-aastane) ja tal puuduvad õiguslikud takistused tehingute tegemiseks, lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks; äriühingu esindamisel on tal olemas kõik vajalikud load ja kooskõlastused ja volitused Teenusepakkujaga Lepingu sõlmimiseks ning Bildlys pakutavate Teenuste kasutamiseks;

7.3.2.   Kasutaja kohustub järgima kõiki Kasutustingimustes ning Bildlys olla võivates juhistes ja selgitustes sätestatud tingimusi;

7.3.3.   Kasutaja vastutab iseseisvalt enda poolt Bildlys avaldatud Sisu eest;

7.3.4.   Kasutaja saab aru ja nõustub, et Bildlys kasutamise tulemusena tehingute tegemine, sh lepingute sõlmimine ja teenuse osutamine toimub Teenusepakkuja sekkumiseta ning Teenusepakkuja vastutuseta;

7.3.5.   Teenusepakkuja ja Kasutaja vaheline õigussuhe on piisavalt selgesõnaliselt Kasutustingimustes kirjas. Bildly kasutamine muudel eesmärkidel, mis ei ole Kasutustingimustes kirjas, saab toimuda üksnes Teenusepakkuja eelneval kirjalikul nõusolekul.

7.4.      Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt Bildly ja Kasutustingimusi muuta, eelkõige, kuid mitte ainult:

7.4.1.   kui see on tingitud muudatustest kehtivas õiguses või selle tõlgendamise praktikas;

7.4.2.   kui Teenusepakkuja laiendab Bildly ja/või Teenuse kasutamisvõimalusi, lõpetab Bildly vahendusel Teenuse pakkumise või hakkab pakkuma uusi teenuseid;

7.4.3.   kui Kasutajatelt on tulnud ettepanekuid või kaebusi Kasutustingimuste muutmiseks mingil konkreetsel viisil (sh on Teenusepakkujal õigus, mitte kohustus Kasutustingimusi muuta);

7.4.4.   kui Teenusepakkuja peab muutma Kasutustingimusi tulenevalt jõustunud kohtulahendist või haldusaktist;

7.4.5.   kui toimuvad muudatused Teenusepakkuja töökorralduses;

7.4.6.   kui toimuvad tehnoloogilised arengud, mistõttu on võimalik parandada Bildly haldamise ja Teenuse osutamise kvaliteeti ning turvalisust.

7.5.      Muudetud Kasutustingimused avaldatakse Bildlys ning need hakkavad kehtima alates nende avaldamise hetkest. Kasutaja suhtes hakkavad need kehtima alates hetkest, mil Kasutaja muudetud Kasutustingimustega nõustub ja/või asub Bildly kasutama.

7.6.      Bildly kasutamisel, kasutajakonto haldamisel ning Teenuse kasutamisel võib Teenusepakkuja lisaks käesolevatele Kasutustingimustele ning Lepingule kehtestada lisatingimusi, mis loetakse Kasutustingimuste osaks. Lisatingimuste kehtestamisest teatakse ja need hakkavad kehtima Kasutustingimuste p-s 6.5 nimetatud korras.

8.         Ettepanekute, teadete, pretensioonide ja muude avalduste lahendamine

8.1.      Kasutajal on õigus teha Teenusepakkujale ettepanekuid Bildlyi ja/või Teenuse muutmiseks Teenusepakkuja e-postile hello@bildly.eu.

8.2.      Kasutajatel on õigus esitada muid pretensioone Teenusepakkujale Bildly ja Teenuse osas Teenusepakkuja e-postile hello@bildly.eu.

8.3.      Teenusepakkuja vastab Kasutajatelt e-postile hello@bildly.eu laekunud ettepanekutele, pretensioonidele, teadetele ja avaldustele mõistliku aja jooksul (tarbijate puhul hiljemalt 15 päeva jooksul alates selle kättesaamisest) ning lahendama vastavad probleemolukorrad mõistliku aja jooksul, kui Kasutustingimustes ei ole näidatud muud tähtaega.

9.         Teenuse osutamise lõpetamine

9.1.      Teenusepakkujal on õigus keelduda oma sellekohast otsust põhjendamata igaühele Bildly vahendusel Teenuse osutamisest. Teenusepakkujal on õigus valida oma lepingupartnereid omal äranägemisel, Kasutajate ja kolmandate isikute nõusolekuta.

9.2.      Teenusepakkujal on õigus Teenuse osutamine koheselt ilma ette teatamata lõpetada, piirates selleks Kasutaja juurdepääsu Bildlyile:

9.2.1.   kui Kasutaja tahtlikult või raskest hooletusest põhjustab Teenusepakkujale kahju;

9.2.2.   kui Kasutaja korduvalt rikub Kasutajatingimusi.

9.2.3.   Bildly sulgemisel;

9.2.4.   Teenuse osutamise lõpetamisel.

9.3.      Kasutajal on õigus igal ajal Leping lõpetada ja kustutada oma kasutajakonto, esitades sellekohase avalduse Teenusepakkuja meiliaadressil hello@bildly.eu. Kui kasutaja soovib uuesti pärast kasutajakonto kustutamist Bildlyt kasutada, tuleb uuesti Bildly Kasutajaks registreerida.

10.       Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

10.1.    Juhul kui mõni Kasutustingimustes olev säte osutub kehtetuks selle vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud osas Kasutustingimuste kehtivust.

10.2.    Bildly ja Teenuse kasutamisest tulenevate Kasutajate ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.3.    Tekkinud lahkhelid lahendatakse osapooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtu Tallinna kohtumajasse, kui seadusest ei tulene teisiti.